Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 

  • Toepasselijkheid

De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

  • Betaling

Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U krijgt de factuur van uw podotherapeut schriftelijk of per e-mail en zult deze factuur per bank moeten voldoen binnen een maximale betalingstermijn van 14 dagen. Indien de patiënt in gebreke blijft wordt het recht behouden om incassomaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen op naam van de patiënt. 

  • Annulering

Annuleren of verzetten van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, telefonisch of via e-mail (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.

Door patiënten geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 24 uur na de bestelling kosteloos geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. Kosten voor het gemaakte onderzoek of consult worden altijd in rekening gebracht, tenzij anders door de podotherapeut vermeldt. 

  • Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan daarom geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut. Aanpassingen van zolen/orthesen binnen 3 maanden (of tot de eerste controleafspraak) na aflevering vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling.

  • Klachtenregeling

Mochten er klachten zijn, dienen deze allereerst met de behandelende podotherapeut te worden besproken en zal er een oplossing worden gezocht. In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling. Hiervoor wordt u verwezen naar: 

U bent niet tevreden over uw podotherapeut? - NVvP (podotherapie.nl)