Privacyverklaring

In de privacy verklaring vindt u de rechten en plichten rondom de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Privacyverklaring Podotherapie Schuurman 

Met deze privacy verklaring informeert podotherapie Schuurman u over de wijze waarop uw podotherapeut omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens. De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wet beschermd uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. 

Welke gegevens worden vastgelegd en verwerkt?

 • Naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw emailadres.
 • De gegevens omtrent uw gezondheid en de door de podotherapeut uitgevoerde verrichtingen en/of levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier. Andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts) zal ook in uw medisch dossier opgenomen worden voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.

Voor welke specifieke doeleinden worden uw gegevens verzameld?

 • Voor zorgverlening
 • Voor doelmatig beheer en beleid
 • Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden

Wat gebeurt er als gegevens uitgewisseld worden?

 • Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijv. voor het berichtenverkeer tussen zorgverleners) zorgt podotherapie Schuurman ervoor dat in een verwerkersovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via de website.
 • Uw podotherapeut heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Wat zijn uw rechten als zorgconsument?

 • Het recht om te weten of, en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een mail (info@podotherapieschuurman.nl) kenbaar maken aan Podotherapie Schuurman. U kunt bij uw podotherapeut het aanvraagformulier daartoe meekrijgen of u kunt het aanvraagformulier per mail ontvangen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor.

Toelichting op het aanvraag formulier.

U moet er rekening mee houden dat uw medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Podotherapie Schuurman is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Op welke wijze beschermt Podotherapie Schuurman uw persoonsgegevens?

Podotherapie Schuurman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op uw podotherapeut. Dit kan per email (info@podotherapieschuurman.nl) of per telefoon (0315-762838)

 De volgende maatregelen zijn getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 •  Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • 2 factor authenticatie voor inlog praktijksoftware.
 • Podotherapie Schuurman wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via een beveiligd digitaal informatie kanaal (Zorgmail en Zorgdomein) en via huisartseninformatiesysteem (HIS) of keteninformatiesysteem (KIS) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

Disclaimer

Podotherapie Schuurman heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter is Podotherapie Schuurman niet aansprakelijk, voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt. 

De via deze website verspreide informatie is grotendeels informerend van aard. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.